Новини

Добре дошли в Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс "Людмила Живкова"

Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс”Людмила Живкова” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, която осъществява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Оряхово. Тук, в ЦПЛР-ОДК предлагаме дейности за развитие на интересите, способностите и изявата им в направленията: “Наука и технологии” и “Изкуства”.

Свържете се с нас

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС „ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА“, ГР. ОРЯХОВО
Ул. „Летнишка“ № 8, тел. 09171/3162, e-mail: odk_oryahovo1955@аbv.bg

Свържете се с нас